Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid van T.V. Maasland

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die T.V. Maasland (hierna: “TVM” ) verwerkt van haar leden, donateurs/sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van TVM, of om een andere reden persoonsgegevens aan TVM verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
TVM, Molenweide 4, 3155 AT Maasland, 010-5915041
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via ledenadministratie@tvmaasland.nl

2. Welke gegevens verwerkt TVM en voor welk doel

2.1 – In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum
 • Adresgegevens eventueel postadres
 • Telefoonnummer(s), emailadres(sen), bankrekeningnummer(s) / IBAN
 • Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 – TVM verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificering van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
 • Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van TVM
 • Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen

2.3 – Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met TVM en je te informeren over de ontwikkelingen van TVM

E-mail berichtgeving (opt-out)
TVM gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van TVM. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

TVM verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TVM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt TVM gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de ledenadministratie van TVM kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TVM zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop TVM je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ledenadministratie@tvmaasland.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.