Lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich bij het ledensecretariaat aanmelden via ons aanmeldingsformulier. Indien u akkoord bent met automatische incasso van de contributie graag ook het incassoformulier invullen en opsturen.

Ledensecretariaat t.a.v. Olga Janssen
Wassenaer van Obdamstraat 63
3143 KK Maassluis
tel.: 010 – 010 – 5915642
e-mail: ledenadministratie@tvmaasland.nl

Contributies 2018

Senior-lid
Lid dat per 1 januari van dit jaar 17 jaar is of ouder
€ 153.-
Maasland-lid
Senior-lid van DC (€ 100,-) en van TVM (€ 123,-) per 1 januari ouder dan 18 jaar
€ 223.-
Student duo-lid
Studerend lid TVM (€ 70,-) èn De Commandeur (€ 65,-)
€ 135.-
Student-lid
Studerend senior lid
€ 100.-
Junior-lid
Lid dat per 1 januari niet ouder is dan 8 jaar
Lid dat per 1 januari 9 jaar of ouder is, maar niet ouder dan 13 jaar
Lid dat per 1 januari 14 jaar of ouder is, maar niet ouder dan 17 jaar 
€ 40.-
€ 60.-
€ 80.-
Toernooi-lid
Een lid van DC dat via TVM KNLTB toernooien kan spelen
€ 30.-
Slapend lid
Niet speelgerechtigd lid, met KNLTB pas van TVM
€ 25.-
Lid voorjaar en najaar (€ 60.- plus € 40.-)
KNLTB-competitie spelend lid van De Commandeur dat bij TVM competitie speelt. Het is voor nieuwe leden niet meer mogelijk om voor dit type lidmaatschap te kiezen.
€ 100.-
Bedrijfslid
Voor het bedrijfslidmaatschap kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Voor de contributie ontvangt u aan het begin van elk kalenderjaar een factuur, te voldoen op onze bankrekening (IBAN): NL07 RABO 0106467905. De inning van de extra contributie voor competitiespelers vindt plaats door de captains van de verschillende teams. Adreswijzigingen en andere mutaties kunt u zelf veranderen via de KNLTB ClubApp of tijdig doorgeven aan de ledenadministratie (zoals ook eventuele fouten op het pasje).

Sinds de introductie van het Maaslandlidmaatschap worden geen nieuwe competitielidmaatschappen meer afgesloten. Leden die een seizoen niet kunnen tennissen, kunnen slapend lid worden en moeten daartoe vóór de aanvang van het seizoen een verzoek indienen bij het ledensecretariaat.

Extra contributie voor competitiespelers
Competitie spelende leden betalen naast hun contributie voor het lidmaatschap ook een competitiebijdrage:
– zondagcompetitie senioren: € 120,– per team.
– zaterdag-, dinsdag-, donderdag-, vrijdagcompetitie senioren: € 100,– per team.
– juniorencompetitie zaterdagochtend en zondagochtend: € 50,– per team.
De ballen zijn inbegrepen. Eventuele boetes moeten door de teams zelf worden betaald.
(Najaarscompetitiebijdrage: senioren € 100,– en junioren € 50,–)

Ledenpas KNLTB
Sinds 1984 ontvangen KNLTB-leden jaarlijks een leden- en toernooipas. De deelname aan de competitie en toernooien is alleen mogelijk als men in het bezit is van een KNLTB-pas voor 2018 (met pasfoto). Ook op onze banen is een pasjesregeling van kracht. Je hebt de KNLTB-pas ook nodig om toegang te krijgen tot het park en het clubgebouw.

De pasjes worden uitsluitend uitgereikt als de verschuldigde contributie op onze bankrekening is bijgeschreven. Na de uitgiftedatum liggen de betaalde pasjes voor eigen risico achter de bar. Bij zowel de landelijke als de districtscompetitie is het uitwisselen van de ledenpasjes, voordat de wedstrijd begint, verplicht. De captains van de teams zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing.
Toernooien: Voor aanvang van de eerste wedstrijd kan de leden- of toernooipas door de wedstrijdleiding van een organiserende vereniging worden ingenomen. De wedstrijdleiding is in dat geval gehouden het pasje direct na de laatste wedstrijd terug te geven.

Bij gebruik van de tennisbanen moet de klok worden gezet en de pasjes onder de klok op het daarvoor bestemde bord worden geplaatst. Al snel in het seizoen 2018 zal digitaal afhangen worden ingevoerd. De werkwijze hiervan wordt in de loop van het seizoen toegelicht per email. Met het pasje kan de poort van het park en de terrasdeur naar de kleedkamers worden geopend. Als er bardienst moet worden gedaan kan ook de deur naar de kantine ermee worden geopend.

Introducés en Introductieprijzen
Introductie door TVM-leden is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
– maximaal 2 introducés per dagdeel, d.w.z. ochtend, middag of avond
– maximaal 3 introducés per seizoen per lid.
Introducés hebben uitsluitend toegang tot de banen op vertoon van een introducépasje, dat verkrijgbaar is bij de bardienst. Bij afwezigheid van bardienst wordt vertrouwd op de eerlijkheid van het uitnodigende lid.
Seniorleden: € 5,00 per dagdeel per introducé
Juniorleden: € 2,50 per dagdeel per introducé